Stockenten Hyprid - Anas platyrhynchos hybrid

Stockenten Hyprid – Anas platyrhynchos hybrid