Alpenmolch (Ichthyosaura alpestris)

Alpenmolch (Ichthyosaura alpestris)