Silberreiher - Casmerodius albus

Silberreiher – Casmerodius albus